مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه کارمندان)

این دوره برای کارمندان و همینطور افرادی که ممکن است در آینده شاغل شوند، طراحی شده است. در این دوره کارمندان با مفهوم آزار جنسی، مصادیق و همینطور طریقه واکنش به آن و حقوق خود آشنا می‌شوند.

سرفصل‌ها


درس اول
-معرفی دوره
-تعریف خشونت در محیط کار
-مفهوم خشونت در زمینه اجتماعی
-آزارجنسی در محیط کار چیست؟

درس دوم
-آثار و هزینه‌های آزارجنسی در محیط کار
-واقعیت‌هایی در مورد آزار جنسی
-ساز و کارهای سازمانی
-چگونه ساختارها مانع پیشگیری از وقوع آزار و پیگیری آن می‌شوند

درس سوم
-انواع آزارجنسی
-وظیفه ما چیست؟
-به عنوان شاهد چه کنیم؟
-خلاصه دوره