زنانی که در محل کار، خانه‌داری می‌کنند

چطور زنانه دانستن کار خانگی، زمینه آزار در محل کار را به وجود می‌آورد؟ نزهت بادی کلیشه‌های شغلی همواره بخشی از کارها و حرفه‌ها را زنانه و بخشی دیگر را مردانه تعریف و تبیین می‌کند، اما چطور زنانه دانستن کار خانگی، زمینه آزار در محل کار را به وجود می‌آورد؟. …

زنانی که در محل کار، خانه‌داری می‌کنند ادامه مطلب »