دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه کارمندان)

دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه کارمندان)

این دوره برای کارمندان و همینطور افرادی که ممکن است در آینده شاغل شوند، طراحی شده است. در این دوره کارمندان با مفهوم آزار جنسی، مصادیق و همینطور طریقه واکنش به آن و حقوق خود آشنا می‌شوند. سرفصل‌ها درس اول درس دوم درس سوم

دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه کارمندان) ادامه مطلب »