قربانی‌نکوهی فقط بازخواست قربانی نیست!

برچسب انحراف زدن به قربانی به مثابه‌ی یکی از رویه‌های قربانی‌نکوهی مقدمه در این مقاله به مسأله ی مهم قربانی‌نکوهی فقط بازخواست قربانی نیست! می پردازیم، تجربه‌ی آزار جنسی، در محیط کار یا هر جای دیگر، تجربه‌ای به شدت آزاردهنده و درگیر کننده است. همه‌ی ما به خوبی واقفیم که […]

قربانی‌نکوهی فقط بازخواست قربانی نیست! ادامه مطلب »