زنان کوییر در برابر ساختارهای اجتماعی

زنان کوییر در برابر ساختارهای اجتماعی

در این مطلب به وضعیت زنان کوییر در ساختارهای اجتماعی می‌پردازیم: با نزدیک شدن به هشتم مارس و روز جهانی زنان بهتر است با دیدگاهی جدید به زنان نگریسته و از خود بپرسیم: آیا تعریف جامعی از زنان داریم یا بخشی از آنان را در حاشیه قرار می‌دهیم؟ یک تعریف …

زنان کوییر در برابر ساختارهای اجتماعی ادامه مطلب »