دفاعیه کیوان امام؛ تعویض جای قربانی و جانی

به گزارش شیما قوشه، وکیل شاکیان کیوان امام وردی، به چندین مورد سریالی تجاوز و خشونت جنسی، او در اولین جلسه دادگاه گفته است که «قربانی جنبش می‌تو شده‌است که توسط رسانه‌های معاند رهبری می‌شود.» در این یادداشت با پرداختن به دفاعیه کیوان امام؛ تعویض جای قربانی و جانی تلاش […]

دفاعیه کیوان امام؛ تعویض جای قربانی و جانی ادامه مطلب »